Statuten

 

TITEL 1 : NAAM -ZETEL -DOEL -DUUR

 • ARTIKEL 1 

Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met benaming "Koninklijke Kring der Verzekeraar van België", afgekort "KKVB", en in het Frans "Cercle Royal des Assureurs de Belgique", afgekort "CRAB". Alle akten, documenten, facturen, enz. die uitgaan van de vereniging dragen de hierboven vermelde benaming onmiddelijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden  "association sans but lucratif" of "vereniging zonder winstoogmerk" voluit geschreven of afgekort.

 • ARTIKEL 2 

De maatschapelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement van Brussel, te 1000 Brussel, Lakensestraat 35. 

Bij beslissing van de algemene vergadering kan de maatschappelijke zetel verplaatst  worden naar gelijk welke plaats binnen dit arrondissement. De raad van bestuur zorgt voor de bekendmaking van deze verplaatsing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad binnen de maand na de beslissing. 

 • ARTIKEL 3 

De vereniging heeft tot doel vriendschaps- en zakenrelaties tussen de leden te bevorderen. 

Daarvoor mag de vereniging zich bezighouden met advies, organisatie, onderzoek, promotie, uitvoering van activiteiten, tentoonstellingen, evenementen, sportieve en culturele manifestaties in de ruime zin, het verwerven van fondsen bestemd voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de vereniging werd opgericht.

Zij mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag inzonderheid haar medewerking verlenen aan iedere activiteit gelijkaardig met haar doel. Zij mag beschikken, hetzij in eigendom, hetzij het genot te hebben van roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar doel 

 • ARTIKEL 4 

De vereniging wordt voor een onbepaalde duur opgericht. Ze kan echter op elk ogenblik ontbonden worden mits naleving van de terzake vereiste wettelijke bepalingen.

 

TITEL Il : LEDEN

 • ARTIKEL 5

De stichters van de vereniging zijn :

De vertegenwoordigers van de drie volgende verzekeringsmaatschappijen : AG, Assubel en Royale Belge, nu respectievelijk genoemd AG Insurance, Allianz Benelux en AXA Belgium.

 • ARTIKEL 6

De vereniging is samengesteld uit : a) effectieve leden, b) toetredende leden, c) ereleden. Het minimum aantal effectieve leden mag niet lager zijn dan 3 en moet in ieder geval hoger zijn dan het aantal bestuurders. 

 • ARTIKEL 7

Kunnen effectieve leden worden : 

 1. de directieleden en hogere kaderleden van Belgische of buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, die verantwoordelijkheden op nationaal vlak uitoefenen (in het bijzonder als die betrekking hebben op commerciële relaties);
 2. de directieleden en hogere kaderleden van Belgische of buitenlandse herverzekeringsmaatschappijen of underwriting agencies;
 3. de verzekeringstussenpersonen of de directieleden en hogere kaderleden van verzekeringstussenpersonen-vennootschappen, die lid zijn van een erkende beroepsorganisatie:
 4. de herverzekeringstussenpersonen of de directieleden en hogere kaderleden van herverzekeringstussenpersonen-vennootschappen.
 • ARTIKEL 8

Kunnen toetredende leden worden:

 1. elke persoon erkend door de raad van bestuur die geschikt is om bij te dragen tot het nastreven van het doel van de vereniging;
 2. de effectieve leden die ten gevolge van een wijziging van hun statuut en/of hun functie de vereiste voorwaarden niet langer vervullen om deze hoedanigheid te behouden. 

De toetredende leden kunnen in aantal nooit een meerderheid vormen van het totale ledenbestand.

 

 • ARTIKEL 9

Kan erelid worden:

iedere persoon erkend in deze hoedanigheid door het comité der wijzen en die buiten de verzekeringssector een vooraanstaande functie van algemeen belang uitoefent. 

 • ARTIKEL 10

Alleen de raad van bestuur is bevoegd voor de erkenning als effectief of toetredend lid. 

De ereleden zullen door het comité der wijzen erkend worden op voorstel van de raad van bestuur.

 • ARTIKEL 11

De erkenning of niet als lid wordt door de raad van bestuur schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld.

Het lidmaatschap heeft uitwerking vanaf de eerstvolgende vergadering.

De effectieve en toetredende leden zijn ertoe gehouden de jaarlijkse bijdrage te betalen die in het huishoudelijke reglement bepaald wordt en aan alle leden meegedeeld wordt. 

De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks beslist door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur.

 • ARTIKEL 12

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornaam, functie en bedrijf van de leden. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij kennis heeft gekregen van de beslissing.

Kopie van dat register wordt jaarlijks na de algemene vergadering neergelegd in het dossier van de vereniging dat bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar de zetel is gevestigd is wordt bijgehouden.

 • ARTIKEL 13

Maakt geen deel meer uit van de vereniging : 

 1. elk lid dat zijn ontslag schriftelijk  ter kennis heeft gebracht aan de raad van bestuur ; 

 

 1. het effectief of toetredend lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand volgend op de schriftelijke herinnering;
 2. elk lid dat door toepassing van artikel 14 van de statuten uitgesloten werd.
 • ARTIKEL 14

De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken, na goedkeuring van het comité der wijzen.

De raad van bestuur kan elk lid schorsen die de statuten en/of het huishoudelijk reglement heeft overtreden, en dit tot aan de beslissing tot uitsluiting door de algemene vergadering.

 • ARTIKEL 15

Het ontslagnemend of uitgesloten lid of de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid kunnen geen recht uitoefenen op het maatschappelijk vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen rekeningoverzicht, noch rekening en verantwoording, noch verzegeling of inventaris eisen of vorderen. 

 

 

TITEL III : BESTUUR

 • ARTIKEL 16

De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie effectieve leden die door de algemene vergadering met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden verkozen worden en op ieder ogenblik door deze kunnen worden afgezet. In afwijking van het voormelde, wanneer de vereniging slechts 3 effectieve leden telt, bestaat de raad van bestuur uit 2 leden.

De verkiezing geschiedt bij geheime stemming als er meer kandidaten zijn dan het aantal te bekleden mandaten en bij handopsteking als het aantal kandidaten het aantal te bekleden mandaten niet overschrijdt.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden minstens een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester. 

De raad van bestuur kan te allen tijde nog extra bestuursmandaten voor “raadgevers” toekennen, met adviesbevoegdheid.

De mandaten gelden voor drie jaar. Het mandaat van de secretaris-penningmeester is niet hernieuwbaar 

Als overgangsmaatregel worden de lopende bestuurdersmandaten tot drie jaar verlengd. 

De kandidaturen tot lid van de raad van bestuur dienen ontvangen te worden door de secretaris-penningmeester ten laatste twee maanden vóór de datum van de algemene vergadering waarop de benoemingen zullen plaatsvinden. Als er binnen de vereiste termijn geen kandidatuur wordt ingediend, zal de raad van bestuur zelf kandidaten voordragen om het vacant mandaat te bekleden. 

De functie van voorzitter geldt voor 1 jaar en moet afwisselend uitgeoefend worden door een lid dat directielid is van een verzekerings- of herverzekeringsmaatschappij en door een lid dat een verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon of underwriting agency is. Dit geldt ook voor de functie van ondervoorzitter. Op het einde van zijn mandaat mag de ondervoorzitter als voorzitter benoemd worden. Als de voorzitter een directielid van een maatschappij is, moet de ondervoorzitter een verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon of underwriting agency  zijn en omgekeerd. 

De functie van secretaris-penningmeester wordt uitgeoefend door een directielid  van een verzekeringsmaatschappij. 

Zonder tegenbericht van de algemene vergadering worden de mandaten van bestuurder, raadgever of schatbewaarder zonder bezoldiging uitgeoefend.

 

 

 • ARTIKEL 17

Bij overlijden, ongeschiktheid, ontslag of afzetting van een bestuurder, voorziet de raad van bestuur in een vervanging van de bestuurder voor de resterende duur van het mandaat. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstvolgende vergadering over tot de bekrachtiging van deze benoeming.

 • ARTIKEL 18

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris-penningmeester. De raad kan enkel beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden; bij staking van stemmen is deze van het lid dat de vergadering voorzit doorslaggevend. 

Beslissingen van de raad worden bijgehouden in een speciaal register in de vorm van processen-verbaal en worden ondertekend door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en bij de stemming. De vertegenwoordigers ondertekenen voor de verhinderde leden die ze vertegenwoordigen. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en alle andere akten worden getekend door de voorzitter of de secretaris.

 

 • ARTIKEL 19 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging. Enkel de daden die door de wet of door huidige statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden, vallen buiten haar bevoegdheden. 

In het bijzonder mag de raad, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn en onverminderd elke andere bevoegdheid die uit de wet of uit de statuten zou voortvloeien, elke akte en elk contract opstellen en verlijden, dadingen en schikkingen aangaan, elk roerend en onroerend goed verwerven, ruilen en verkopen, hypothekeren, lenen, huurovereenkomsten van om het even welke duur sluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten binnen de volgens de wet bepaalde voorwaarden aanvaarden, van elk recht afzien, elke bevoegdheid verlenen aan lasthebbers van zijn keuze, al dan niet lid, de vereniging in rechte, zowel als eiser als verweerder, vertegenwoordigen. De raad mag eveneens het personeel van de vereniging benoemen en afdanken, elke som en waarde innen en ontvangen, elke som en waarde in bewaargeving opvragen, elke rekening openen bij kredietinstellingen, op genoemde rekeningen elke verrichting en inzonderheid elke opvraging van fondsen uitvoeren per cheque, betalingsopdracht of overdracht van elke andere vorm van betaling, elke bankkluis huren, elke som verschuldigd door de vereniging betalen, bij de post, de douane, de spoorwegen, alle brieven, colis, telegrammen, al dan niet aangetekend, afhalen, elk postmandaat en elke postassignatie of -kwitantie innen. 

 • ARTIKEL 20

De raad van bestuur mag het dagelijks beheer van de vereniging, op eigen verantwoordelijkheid, delegeren aan een bestuurder of aan een algemeen directeur, al dan niet binnen de vereniging gekozen. De gedelegeerd bestuurder, of de algemeen directeur, beschikt over alle bevoegdheden nodig voor het gewone bestuur van de maatschappelijke aangelegenheden en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en eveneens over alle bevoegdheden die de raad besluit hem te verlenen. 

Indien de gedelegeerd bestuurder, of de algemeen directeur, verhinderd zijn om hun functie te vervullen, kan de raad van bestuur deze functies geheel of gedeeltelijk aan een bestuurder of een comité delegeren. Deze delegatie, die hernieuwbaar is, wordt steeds voor een beperkte duur verleend.

 • ARTIKEL 21

De raad kan de gedelegeerd bestuurder en/of de algemeen directeur  toestaan om een gedeelte van hun bevoegdheden te delegeren aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn, al dan niet leden, die gezamenlijk of alleen optreden en waarvan de bevoegdheden bepaald en afgelijnd worden. Deze bevoegdheidsdelegaties zijn herroepbaar. De beperkingen aan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn niet tegenstelbaar aan derden.

 • ARTIKEL 22 

De akten die de vereniging verbinden, andere dan die van het dagelijks beheer, worden, behoudens bij speciale delegatie van de raad, ondertekend hetzij door de voorzitter, hetzij door twee bestuurders die tegenover derden hun bevoegdheden niet hoeven te verantwoorden. 

 • ARTIKEL 23 

Onverminderd delegatie verleend door de raad van bestuur, wordt de vereniging in rechte vertegenwoordigd en kan zij handelen in om het even welke procedure  als eiseres of als verweerster, hetzij door een bestuurder hetzij door de algemeen directeur. 

 • ARTIKEL 24 

De bestuurders gaan omwille van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vereniging en hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot het uitvoeren van hun mandaat en tot de fouten begaan bij hun bestuur van de vereniging. Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. 

 

TITEL IV : COMITÉ DER WIJZEN

 • ARTIKEL 25 

Binnen de vereniging wordt een comité der wijzen opgericht. Het is samengesteld uit de voorzitter in functie en de laatste vier voorzitters, op voorwaarde dat ze nog effectief lid zijn. 

Het comité der wijzen heeft als opdracht om de voorstellen te onderzoeken tot wijziging van het huishoudelijk reglement die afkomstig zijn van de leden en van de raad van bestuur, om zijn advies uit te brengen en zo nodig de tekst aan te passen die ter goedkeuring aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd en om de personen als erelid te erkennen die door de raad van bestuur worden voorgedragen.

 

TITEL V : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • ARTIKEL 26 

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. De wijzigingen aan dit reglement worden voorgesteld door de raad van bestuur of door de effectieve leden die minstens een tiende van de stemrechten vertegenwoordigen. Deze voorstellen, zoals deze die afkomstig zijn van de raad van bestuur, worden voor advies aan het comité der wijzen voorgelegd. 

Na onderzoek door het comité der wijzen zal de definitieve tekst van de wijziging door de raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd en daarna aan de leden schriftelijk worden meegedeeld. 

 

TITEL VI : ALGEMENE VERGADERING

 • ARTIKEL 27 

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden.

 • ARTIKEL 28 

De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die haar door de wet en huidige statuten uitdrukkelijk worden toegewezen. 

Vallen in het bijzonder onder haar bevoegdheid:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de herroeping van de bestuurders;
 3. In voorkomend geval, de benoeming en de herroeping van de commissarissen;
 4. de goedkeuring van de begrotingen en van de jaarrekeningen, alsmede het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
 5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 6. de omvorming van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 7. de wijziging van de maatschappelijke zetel;
 8. de uitsluiting van leden.
 • ARTIKEL 29 

Er moet elk jaar minstens één algemene vergadering worden gehouden. De gewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de eerste woensdag van de maand oktober of, als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende woensdag. 

Er kan op ieder ogenblik een buitengewone algemene vergadering gehouden worden en dit bij beslissing van de raad van bestuur of op verzoek van minstens een vijfde van de effectieve leden. 

Elke vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping. 

 

 

 • ARTIKEL 30 

De effectieve leden – die hun lidgeld betaald hebben - worden voor de algemene vergaderingen opgeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur. De oproepingen geschieden schriftelijk en worden minstens veertien dagen vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering bezorgd. De oproeping bevat de datum, het uur en de plaats van de bijeenkomst alsmede de agenda. 

De vergadering mag enkel beraadslagen over de punten opgenomen op de agenda. De effectieve leden die minstens een twintigste van de stemrechten vertegenwoordigen kunnen een punt op de agenda laten opnemen. 

 • ARTIKEL 31 

Ieder effectieve lid beschikt over één stem. Ze mogen zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf effectieve lid moet zijn. Een effectief lid mag geen houder zijn van meer dan één volmacht. 

Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in huidige statuten worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend. 

 • ARTIKEL 32 

De algemene vergadering kan over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van haar statuten enkel geldig beraadslagen als de bijzondere voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid vereist door de VZW-wet  vervuld zijn. 

 • ARTIKEL 33 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 • ARTIKEL 34 

De beslissingen van de algemene vergadering binden alle leden. Die beslissingen maken het voorwerp uit van een proces-verbaal, ondertekend door de aanwezige bestuurders en de leden die hierom vragen. De processen-verbaal worden op de zetel van de vereniging bewaard. Alle leden kunnen er kennis van nemen. 

Elke derde die enig rechtmatig belang aantoont, kan op verzoek een uittreksel van het proces-verbaal vragen dat is ondertekend door twee bestuurders. 

 

Elke wijziging van de statuten, benoeming, ontslag of herroeping van een bestuurder of commissaris moet in de daarop volgende maand worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

 

TITEL VII : JAARREKENINGEN

 • ARTIKEL 35 

Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. 

 • ARTIKEL 36 

Ieder jaar maakt de raad van bestuur het bestuursverslag, de jaarrekeningen en de begroting van het volgend boekjaar op; ze worden ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering voorgelegd. 

Tijdens deze vergadering brengt de voorzitter verslag uit namens de raad van bestuur over het bestuur van het afgelopen boekjaar en vraagt er kwijting voor. 

 • ARTIKEL 37 

De algemene vergadering kan een commissaris aanduiden die belast is met het nazien van de rekeningen van de vereniging en die jaarlijks verslag aan haar uitbrengt. Hij wordt voor een termijn van drie jaar benoemd en is herkiesbaar. 

 

TITEL VIII : ONTBINDING

 • ARTIKEL 38 

Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan beslist worden door een buitengewone algemene vergadering, opgeroepen door de raad van bestuur of op verzoek van minstens een vijfde van de effectieve leden, die hieromtrent zal beraadslagen zoals bepaald in geval van statutenwijzigingen. 

Bij ontbinding zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) aanduiden, hun bevoegdheden bepalen en de bestemming bepalen die aan het actief van het maatschappelijk vermogen van de vereniging moeten worden gegeven. Deze bestemming moet ten gunste zijn van een liefdadigheidswerk zonder enig politiek karakter. Dit werk zal gekozen worden door de algemene vergadering die in de mate van het mogelijke de voorkeur zal moeten geven aan een werk dat zich bezighoudt met de belangen van de verzekering.

 • ARTIKEL 39 

Al datgene wat niet uitdrukkelijk is bepaald in huidige statuten, wordt geregeld door de VZW-wet. Alles wat strijdig zou zijn met de bepalingen van de wet, wordt voor niet geschreven gehouden.

Contact

Secretariaat KKVB c/o AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 BRUSSEL
Tel : +32 2 664 18 28 - +32 2 664 76 06
info@crab-kkvb.be